Taxiregnskap

Følgende forutsetninger gjelder:

Samarbeid mellom Controller AS og regnskapskunde formaliseres gjennom etablering av egen oppdragsavtale (basert på Regnskap Norge sin standardavtale). Denne avtale definerer hvilke arbeidsoppgaver som inngår i avtalen, og hvilke gjensidige forpliktelser og tidsfrister som gjelder.

Noen viktige hovedpunkter:
Oversending av regnskapsbilag skal som hovedregel skje elektronisk (men kan etter avtale også leveres på vårt kontor eller sendes pr post):
Skiftdata (drosjeforetakets inntekter) oversendes elektronisk fra drosjeeiers Taxisentral og/eller annen samarbeidspartner til Controller AS.
Andre regnskapsbilag (alle bilag eks. skiftdata - f.eks. inngående fakturaer, kredittoppgjør og kontoutskrifter bank) skannes og oversendes til Controller AS i samsvar med tidsintervaller angitt i oppdragsavtalen. Vi anbefaler bruk av egnet app på mobiltelefon til skanning av bilag.
Vi har respekt for hverandres tidsbruk.

Betaling:
Betaling skal skje til rett tid
Regnskapshonoraret faktureres forskuddsvis per måned. Forfall pr. 10 dager.
Betaling kan også skje ved trekk i kredittinntekter - må avtales med drosjesentral.

En avtale med Controller AS inneholder følgende:
Utarbeidelse av periodiske regnskapsrapporter (2 månedlig)
Periodisk beregning og innberetning av merverdiavgift (2 månedlig)
Lønnsberegning og beregning av feriepenger.
Periodisk beregning og innberetning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.(2 månedlig)
A-meldinger
Årsoppgave lønn ved årets slutt
Komplett årsregnskap
Komplett skattemelding (selvangivelse) og ligningspapirer.
Lovpålagt arkiv. Innskannede dokumenter oppfyller lovens krav.
Ingen skjulte tillegg

Generelt
Pristilbudet gjelder ordinær drosjedrift. Med ordinær drosjedrift menes drosjeforetak hvor all omsetning registreres over taksameter (betales kontant eller med bank/kredittkort). Turbilkjøring og løyvehavere som fakturerer deler av omsetningen (fysisk faktura) faller utenfor våre standardbetingelser. Controller AS bestemmer selv hvem de ønsker å inngå avtale med.